Потърсете ни: 088 7248182
  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Линия за управление на вулканизационни преси за каучукови изделия

Клиент - Индиана България ЕООД


Изискванията на холандския собственик бяха изключително високи – поддържане на точна конкретна температура, SAFETY функции, визуализиране на състоянието на всеки възел, анализ на процеса и автоматична корекция на параметри, архив за качеството на процеса, дистанционен достъп. Сигурно е, че продуктите на B&R ще отговорят на всичките изисквания.

Използван бе панел-контролер 4PP065 с Ethernet PowerLink комуникация поради връзката му със SAFETY контролера. Бяха използвани стандартни функционални блокове за безопаснот в пакета Аutomation studio. Готовите модули ни позволиха да обърнем повече внимание на другите изисквания. Системата управлява едновременно 6 вулканизационни преси.